Odpowiedzialność tłumaczy przysięgłych – na czym polega i co musisz o niej wiedzieć?

Zawód zaufania publicznego

Zawód tłumacza przysięgłego jest bardzo trudną profesją, która wymaga wielu lat nauki, nieustającej praktyki oraz wielu innych umiejętności, niekoniecznie tylko tych, które są związane bezpośrednio ze znajomością języka obcego. Każdy język stale się zmienia. Dlatego tłumacz ciągle musi być na bieżąco. Zawód tłumacza przysięgłego zalicza się do zawodów zaufania publicznego (podobnie jak adwokaci, radcy prawni, lekarze czy farmaceuci). Oznacza to, że obowiązki wykonywane przez tłumacza przysięgłego są traktowane jako zadania o szczególnym charakterze oraz w trosce o realizację interesu publicznego. Co to oznacza, że na tłumaczu przysięgłym ciąży odpowiedzialność zawodowa? Czy w związku z tym tłumacz może popełnić błąd? Zupełnie inaczej wygląda ta kwestia w przypadku tłumaczenia przysięgłego niż tłumaczenia zwykłego, czyli standardowego, nie przysięgłego. Tłumacz wykonujący tłumaczenia zwykłe  różni się od tłumacza przysięgłego tym, że tłumacz przysięgły, który pełni zawód zaufania publicznego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej w chwili uczynienia błędów w tłumaczeniu uwierzytelnionym. Kwestia ta została opisana w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r., która reguluje zasady wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest bycie tłumaczem przysięgłym. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-przysiegle/

Zasady tłumaczeń przysięgłych

Tłumacz przysięgły pełniący zawód zaufania publicznego jest uprawniony do wykonywania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski oraz z języka obcego na język polski oraz do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń przysięgłych sporządzonych przez inne osoby. Tłumacz przysięgły pełniący zawód zaufania publicznego uprawniony jest również do sporządzania poświadczonych odpisów tłumaczeń w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, które są sporządzone w danym języku obcym przez inne osoby, a także do dokonywania tłumaczenia ustnego. Tłumacz przysięgły uprawniony jest również do wykonywania powierzonych mu zadań, czyli przetłumaczenia dokumentów  ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami, które wynikają z przepisów prawa, musi również  zachować w tajemnicy fakty, informacje i okoliczności, z którymi zapoznał się w trakcie tłumaczenia. Na tłumacza przysięgłego, pełniącego zawód zaufania publicznego spada bardzo duża odpowiedzialność zawodowa tłumacza. Tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny, które uzasadniają odmowę. Tłumacz przysięgły pełniący zawód zaufania publicznego ma obowiązek prowadzenia repertorium, w którym odnotowuje podstawowe czynności, czyli datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem,  dane zleceniodawcy zamawiającego wykonanie tłumaczenia, opis tłumaczonego dokumentu czyli  nazwę dokumentu, datę wystawienia, język, w którym został sporządzony, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument oraz podstawowe uwagi.  Na tym polega odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego pełniącego zawód zaufania publicznego. Tłumacz przysięgły używa pieczęci do poświadczenia swoich tłumaczeń, wykonanych odpisów pism. Pieczęć taka w otoku zawiera imię i nazwisko tłumacza przysięgłego oraz numer, pod którym został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Są to podstawowe zasady tłumaczeń przysięgłych. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenie-dokumentow/

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza

Tłumacz przysięgły, który pełni zawód zaufania publicznego zajmuje się tłumaczeniem ważnych dokumentów osobistych, publicznych oraz urzędowych. Kto korzysta z usług tłumacza? Są to jak już wspomniano instytucje państwowe, sądy i policja. Zwykle tłumaczone są wówczas akty notarialne, nakazy karne, wyroki sądowe, pisma z prokuratury, pisma procesowe, pisma adwokackie, pisma z policji, mandaty itp. Tłumacz przysięgły nie tylko wykonuje tłumaczenia pisemne dla wymienionych instytucji. Często wzywany jest również na tłumaczenia ustne, czy to na Policję-na przesłuchanie cudzoziemca, który dokonał wykroczenia w Polsce czy np. był świadkiem jakiegoś zdarzenia, które zostało zgłoszone na Policję. W takiej sytuacji odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego jest ogromna. To samo dotyczy wezwań do sądu-na różnego rodzaju rozprawy sądowe, których uczestnikiem jest obcokrajowiec. W tym przypadku odpowiedzialność zawodowa tłumacza jest ogromna i nie może pozwolić sobie na błędy w tłumaczeniu przysięgłym. Najczęściej jednak tłumacz pełniący zawód zaufania publicznego tłumaczy dokumenty dla klientów indywidualnych. Są to najczęściej świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursów i innych szkoleń, świadectwa kwalifikacyjne, dyplomy ukończenia studiów wyższych itd. Umowy, akty urodzeń, zawarcia małżeństwa, czy akty zgonów, dokumenty samochodowe, dokumenty medyczne, techniczne i wiele innych. Tłumacz nie może pozwolić, aby wystąpiły jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu przysięgłym, gdyż spoczywa na nim odpowiedzialność zawodowa tłumacza. Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego pełniącego zawód zaufania publicznego oznacza, że tłumaczowi grożą bardzo poważne kary. Jest to więc nie tylko trudny zawód z perspektywy umiejętności, ale również zawód, który wymaga precyzji, skupienia i uważności. Zobacz ofertę: https://tlumaczenia-przysiegle.com.pl/tlumaczenia-specjalistyczne/