Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe inaczej poświadczone jest szczególnym rodzajem pisemnego tłumaczenia specjalistycznego, które sporządza, opatruje pieczęcią i podpisuje uprawniony do tego działania tłumacz przysięgły.

Tłumaczenie przysięgłe – zwane także uwierzytelnionym- to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, a więc osobę uczciwą i wiarygodną, kompetentną pod względem językowym i merytorycznym, powołaną na swoją funkcję przez stosowny organ państwowy – obecnie ministra sprawiedliwości – i zaprzysiężoną. Tekst tłumaczenia przysięgłego – poświadczonego przyjmuje wyłącznie formę drukowaną. Widnieje na nim pod formułą uwierzytelniającą ( poświadczającą ) odcisk pieczęci tłumacza oraz jego własnoręczny podpis. Formuła uwierzytelniająca zawiera informację o zgodności tłumaczenia z dokumentem źródłowym lub jakąkolwiek inną jego formą np. odpisem, skanem, faksem, wydrukiem komputerowym, wydrukiem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym. Tłumaczenie przysięgłe dotyczy głównie wszelkiego rodzaju dokumentów w formie pisemnej i jest wykonywane z reguły dla potrzeb organów i instytucji państwowych, np. sądów, policji, prokuratury itp. Daje ono gwarancję zachowania wierności tłumaczonego tekstu, gdyż tłumacz przysięgły jako osoba biegła w języku obcym i ojczystym, bierze pełną odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie. Tłumaczenie uwierzytelnione – przysięgłe musi być obiektywne, rzetelne i dokładne, co zostaje poświadczone podpisem tłumacza.

Do najczęściej sporządzanych tłumaczeń przysięgłych należy zaliczyć następujące rodzaje tekstów:

  1. Dokumenty metrykalne oraz zaświadczenia wydawane przez urzędy stanu cywilnego, np. odpisy skrócone lub zupełne aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  2. Dokumenty poświadczające wykształcenie i uzyskane kwalifikacje dodatkowe, zwane umownie „dokumentami szkolnymi”, np. świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursów i innych szkoleń, świadectwa kwalifikacyjne, dyplomy ukończenia studiów wyższych i/lub podyplomowych.
  3. dokumenty firmowe – czyli wszelkie pisma bądź dokumenty wydawane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą np. kontrakty handlowe, sprawozdanie finansowe, umowy cywilnoprawne, umowa o pracę, pełnomocnictwo, a także wszelkiego rodzaju dokumenty wydawane przez sądy lub instytucje administracji publicznej potwierdzające obecność czy aktywność takich osób w obrocie gospodarczym, np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, odpis z KRS, sporządzony notarialnie statut lub umowa spółki, różne zaświadczenia wydawane firmom przez organ podatkowy.
  4. dokumenty związane z nabyciem i sprzedażą pojazdów mechanicznych, ich użytkowaniem oraz ubezpieczeniem, zwane umownie „dokumentami samochodowymi”, np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna/sprzedaży, faktura, rachunek, upoważnienie do prowadzenia pojazdu poza granicami kraju, ubezpieczenie pojazdu, badanie techniczne pojazdu, zaświadczenia komunikacyjne uprawniające do zniżek w ubezpieczeniu.
  5. dokumenty potwierdzające tożsamość osoby oraz jej miejsce zamieszkania, np. paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, potwierdzenie zameldowania/wymeldowania
  6. dokumenty potwierdzające otrzymywanie lub nieotrzymywanie pomocy społecznej od państwa np. zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych, ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy
  7. dokumenty medyczne, np. zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala, badania lekarskie
  8. dokumenty techniczne, np. zaświadczenia i certyfikaty techniczne, instrukcje obsługi, karty charakterystyki produktu.
  9. akty notarialne, nakazy karne, wyroki sądowe, pisma z prokuratury, pisma procesowe, pisma adwokackie

WYŚLIJ  DOKUMENTY  DO BEZPŁATNEJ  WYCENY,

którą otrzymasz do 2-3 h ( w godzinach pracy biura )